AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2012 m. gegužės 15 d. šaukiamo pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1.Auditoriaus išvada apie 2011 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2011 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. 2011 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2011 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2011 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2011 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 989.365 Lt (286.540 EUR);

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 1.188.746 Lt ( 344.285 EUR);

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas  11.706 Lt ( 3.390 EUR);

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 Lt (0 EUR);

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 Lt (0 EUR);

9) paskirstytinas pelnas iš viso  211.087 Lt (61.135 EUR);

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 211.087 Lt ( 61.135 EUR);

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);

15) nepaskirstytasis  pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  0 Lt ( 0 EUR).

 

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

Tel. (8 45) 506103

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis