Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2011 m. gegužės 17 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2010 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Patvirtintas 2010 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2010 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Patvirtintas 2010 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 8.999.732 Lt (2.606.503 EUR);

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 7.997.694 Lt ( 2.316.292 EUR);

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas  12.673 Lt ( 3.670 EUR);

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 Lt (0 EUR);

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 11.706 Lt (3.390 EUR);

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 Lt (0 EUR);

9) paskirstytini nuostoliai iš viso  977.659 Lt (283.150 EUR);

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);

15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –

977.659 Lt ( 283.150 EUR).

 

4. Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas, Martynas Jasinskas, Lilijana Pūrienė ir Virginija Jukonienė.

 

5. Į Bendrovės valdybą išrinkti Ramūnas Lenčiauskas, Martynas Jasinskas, Daiva Minkevičienė ir Gintarė Dambrauskaitė.

 

6. Audito įmone 2011-2013 metams išrinkta UAB „Revizorius“.

 

AB „Linas“ vyr. buhalterė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506141

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis