Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2014 m. gegužės 19 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2013 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Patvirtintas 2013 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2013 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Patvirtintas 2013 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 228.547 Lt (66.192 EUR);

2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 2.978.280 Lt ( 862.570 EUR);

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 Lt ( 0 EUR);

4) pervedimai iš privalomojo rezervo 2.403.899 Lt (696.217 EUR);

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);

9) paskirstytini nuostoliai iš viso 345.834 Lt (100.160 EUR);

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);

15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 345.834 ( 100.160 EUR).

 

4. AB „Linas“ audito įmone 2014-2016 metams išrinkta UAB Primus auditus“.

 

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

Tel. (8 45) 506103

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis