AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Balandžio 30 d., penktadienis

AB „Linas“ 2021 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2020 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 2. Patvirtintos 2020 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitos ir pritarta 2020 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 3. Patvirtintas 2020 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 712.912 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 784.498 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytinasis pelnas iš viso 1.497.410 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 39.225 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  1.458.185 EUR.

 1. Patvirtinti Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaita.
 2. Stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai perrinkti Arūnas Ketrys UAB „Alba“, Virginijus Kundrotas, Darius Kazlauskas.
 3. Patvirtinta Audito komiteto nuostatų nauja redakcija.
 4. Atšaukti visi Audito komiteto nariai.
 5. Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti: Ana Sirienė, Lina Belickienė ir Lina Liesytė.

 

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis