AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Balandžio 9 d., penktadienis

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2021 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 1. Auditoriaus išvada apie 2020 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2020 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2020m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2020 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas ir pritarti 2020 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2019 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 712.912 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 784.498 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytinasis pelnas iš viso 1.497.410 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 39.225 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  1.458.185 EUR.

 1. Dėl Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos tvirtinimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitą.

 1. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Sprendimo projektas: Stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai perrinkti Arūną Ketrį UAB „Alba“ (nepriklausomas narys), Virginijų Kundrotą UAB „Integralios lyderystės iniciatyvos“ direktorių ir Baltijos Vadybos Plėtros Asociacijos vadovą (nepriklausomas narys) ir Darių Kazlauską UAB „Parnidis“ komercijos direktorių (nepriklausomas narys).

 1. Dėl Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Audito komiteto nuostatų naują redakciją.

 1. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atšaukimo.

Sprendimo projektas: Atšaukti visus Audito komiteto narius.

 1. Dėl Bendrovės audito komiteto narių rinkimo.

Sprendimo projektas: Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti: Aną Sirienę atestuotą vidaus auditorę ir MB „ELSAN“ savininkę (nepriklausomas narys), Liną Belickienę Všį Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ vyriausiąją buhalterę (nepriklausomas narys) ir Liną Liesytę Bendrovės vyresniąją buhalterę.

Atlygio ataskaita 2020

Balsavimo biuletenis

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS 2020

Nuostatai 2021

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis