AB „LINAS“ Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „LINAS“

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Gegužės 16 d., Pirmadienis

 

AB „Linas“ 2016 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2015 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 1. Patvirtintas 2015 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2015 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 1. Patvirtintas 2015 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 1.123.863 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 501.625 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)   0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytini nuostoliai iš viso  622.238 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  0 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytieji  nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  622.238 EUR.

AB „Linas“ direktorius

Ramūnas Lenčiauskas

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis