AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2013 m. gegužės 16 d. šaukiamo pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie 2012 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2012 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. 2012 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2012 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2012 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2012 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 0 Lt (0 EUR);

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 2.421.359 Lt ( 701.274 EUR);

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 0 Lt ( 0 EUR);

4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);

9) paskirstytinas pelnas iš viso 2.421.359 Lt (701.274 EUR);

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 2.192.812 Lt ( 635.082 EUR);

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);

15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 228.547 Lt ( 66.192 EUR).

4. Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariais siūlyti išrinkti Vilmą Polikevičienę ir Svetlaną Grekovą.

AB „Linas“ vyr. buhalterė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506141

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis