AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2015 m. gegužės 19 d. šaukiamo pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 

2. 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2014 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 

3. 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2014 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 345.834 Lt (100.160 EUR);

2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 3.534.643 Lt ( 1.023.703 EUR);

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 Lt ( 0 EUR);

4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);

9) paskirstytini nuostoliai iš viso 3.880.477 Lt (1.123.864 EUR);

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);

15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 3.880.477 Lt ( 1.123.864 EUR).

 

4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas: atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Ramūną Lenčiauską, Daivą Minkevičienę, Gintarę Dambrauskaitę-Lenčiauskę.

 

5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas: į Bendrovės valdybą siūlyti išrinkti Ramūną Lenčiauską, Saulių Šidlauską, Daivą Minkevičienę, Gintarę Dambrauskaitę-Lenčiauskę.

 

6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.

Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus ir įgalioti Bendrovės direktorių Saulių Šidlauską juos pasirašyti.

 

AB „Linas“ direktorius

Saulius Šidlauskas

Tel. (8 45) 506103

Linas_istatu_projektas

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis