Dėl AB „LINAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Balandžio 7 d., penktadienis

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2017 m. balandžio 28 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 1. Auditoriaus išvada apie 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2016 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2016 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 638.262 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 442.399 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytini nuostoliai iš viso  195.863 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytieji  nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  195.863 EUR.

 1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas: atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Ramūną Lenčiauską, Daivą Minkevičienę, Gintarę Lenčiauskę.

 1. Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariais siūlyti išrinkti Liną Liesytę ir Justiną Ryškienę.

 Audito įmonės rinkimas.

Sprendimo projektas: AB „Linas“ audito įmone 2017-2019 metams išrinkti UAB „Audito sprendimai“.

 1. Bendrovės Stebėtojų tarybos sudarymas.

Sprendimo projektas: AB „Linas“ sudaryti kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą – iš 3 stebėtojų tarybos narių.

 Bendrovės Stebėtojų tarybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas: į Bendrovės stebėtojų tarybą siūlyti išrinkti Gintarę Lenčiauskę, Darių Burbą, Virginijų Kundrotą, Darių Kazlauską, Eimantą Lenčiauską.

 1. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.

Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus ir įgalioti Bendrovės direktorę Daivą Minkevičienę juos pasirašyti.

PRIEDAI:

Linas_istatai_projektas

Linas_metine_informacija_2016

 

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis