Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo

AB „Linas“ 2017 m. vasario 02 d. gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241-14 „Dėl poveikio priemonių taikymo AB „Linas“.

Šiuo sprendimu AB „Linas“ buvo įspėtas dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio pažeidimo.

Sprendime nurodoma, kad 2015 metų AB „Linas“ finansinės ataskaitos neatitinka 24 TAS „Susijusių šalių atskleidimas“, 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ ir 8 TFAS „Veiklos segmentai reikalavimų“.

Kadangi AB „Linas“ neįvertino 2015 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose nurodytų 1,8 mln. Eur paskolų būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant pradinę faktinę šio finansinio turto palūkanų normą, dabartinės vertės, negalima nustatyti tikslaus neatitikimų poveikio Bendrovės ir Grupės finansinei būklei ir finansiniams rezultatams, tačiau, jeigu gautinų sumų dabartinė vertė būtų mažesnė nei šios sumos balansinė vertė, AB „Linas“ 2015 m. turtas ir nepaskirstytasis rezultatas sumažėtų.

Taip pat 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte nebuvo atskleista informacija apie susijusių šalių santykių pobūdį, pagrindą, kuriuo remiantis pajamos priskirtos atskiroms šalims, pajamų iš sandorių su išoriniais klientais, kai tai sudaro 10 ir daugiau procentų pajamų, faktą ir bendras pajamų, gaunamų iš kiekvieno tokio kliento, sumas (procentine ir vertine išraiška), todėl finansinių ataskaitų vartotojai negalėjo gauti pakankamai informacijos, kuri reikalinga finansinių ataskaitų duomenis suprasti.

Retrospektyviai ir perspektyviai finansinės ataskaitos bus ištaisytos, įvertintos ir paskelbtos viešai kartu su 2016 m. audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506100

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis