Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Balandžio 29 d., penktadienis

AB „Linas“ 2022 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2021 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 2. Patvirtintos 2021 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitos ir pritarta 2021 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 3. Patvirtintas 2021 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 1.451.167 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas  1.060.706 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti 264.429 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytinas pelnas iš viso 2.776.302 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 53.036 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus –  2.723.266 EUR.

 1. Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaita.

 

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35113 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis