Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Balandžio 9 d., pirmadienis

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 1. Auditoriaus išvada apie 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 195.864 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 166.405 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytini nuostoliai iš viso  29.459 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytieji  nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  29.459 EUR.

 1. Audito komiteto nario rinkimas.

Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariu siūlyti išrinkti Daivutę Bareišienę.

 

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506100

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35113 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis