Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2014 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2013 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2013 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2013 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. 2013 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2013 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 228.547 Lt (66.192 EUR);

2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 2.978.280 Lt ( 862.570 EUR);

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 Lt ( 0 EUR);

4) pervedimai iš privalomojo rezervo 2.403.899 Lt (696.217 EUR);

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);

9) paskirstytini nuostoliai iš viso 345.834 Lt (100.160 EUR);

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);

15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 345.834 Lt ( 100.160 EUR).

4. Audito įmonės rinkimas.

Sprendimo projektas: AB „Linas“ audito įmone 2014-2016 metams išrinkti UAB „Revizorius“.

 

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

Tel. (8 45) 506103

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis