KOREKCIJA: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Koreguota: atsakingų asmenų patvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės atskaitomybės ir metinis pranešimas teikiamas vienu dokumentu atitinkančiu ESEF reikalavimus. Finansinėje atskaitomybėje finansinės būklės ataskaitoje koreguotas 2020 m. Grupės Naudojimo teise valdomo turto reikšmė iš 336 į 366 tūkst. Eur ir pinigų srautų ataskaitoje Bendrovės 2020 m. grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautų suma koreguota iš 1.481 į 1.476 tūkst. Eur.  Audito išvada papildyta išvada dėl ataskaitų atitikties ESEF reglamentui.

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2022 m. balandžio 29 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2021 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. 2021m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2021 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas ir pritarti 2021 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. 2021 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2021 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 1.451.167 EUR;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas  1.060.706 EUR;
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;
4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;
5) pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti 264.429 EUR;
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;
9) paskirstytinasis pelnas iš viso 2.776.302 EUR;
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 53.036 EUR;
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;
15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  2.723.266 EUR.

4. Dėl Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitos tvirtinimo.
Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą.

Atlygio ataskaita 2021

Išankstinio balsavimo biuletenis LT

ablinas-2021-12-31-lt

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis