Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2019 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2018 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Patvirtintas 2018 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarta 2018 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Patvirtintas 2018 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 29 459 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 891 998 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;                                                              

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytinasis pelnas iš viso 862 539 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 44 600 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 264 429 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  553 510 EUR.

4. Patvirtinas bendrovės savų akcijų įsigijimas ir įsigijimo sąlygos:

 1. Bendrovei įsigyti savų akcijų. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.
 2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
 3. Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
 4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią;
 5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos arba parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
 6. Pavedama Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

5. Bendrovės Audito komiteto nariu išrinkta Ana Sirienė.

Nustatyta nepriklausomam audito komiteto nariui 62,50 EUR (šešiasdešimt du Eur ir penkiasdešimt centų) maksimalų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo audito komiteto nario veiklą. Nustatyta, kad mėnesinis atlygis audito komiteto nariui yra apribotas maksimalia 1 500 EUR (vienas tūkstantis penki šimtai) (neatskaičius mokesčių) suma.

AB-Linas-metinė-informacija-2018-LTU

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis