Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2017 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 2. Patvirtintas 2016 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
 3. Patvirtintas 2016 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 638.262 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 442.399 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)   0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytini nuostoliai iš viso  195.863 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  0 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytieji  nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  195.863 EUR.

 

 1. Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas, Daiva Minkevičienė ir Gintarė Lenčiauskė.
 2. Bendrovės Audito komiteto nariais išrinkti Lina Liesytė ir Justina Ryškienė.
 3. AB „Linas“ audito įmone 2017-2019 metams išrinkta UAB „Audito sprendimai“.
 4. AB „Linas“ sudarytas kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų Taryba – iš 3 Stebėtojų Tarybos narių.
 5. Bendrovės Stebėtojų Tarybos nariais išrinkti Vilita Skersienė, Virginijus Kundrotas ir Darius Kazlauskas.
 6. Bendrovės naujos redakcijos įstatai patvirtinti ir Bendrovės direktorė Daiva Minkevičienė įgaliota juos pasirašyti.

 

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506100

 

 

 

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis