Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Balandžio 30 d., ketvirtadienis

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2020 m. gegužės 15 d. šaukiamo pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 1. Auditoriaus išvada apie 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2019 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2019m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2019 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas ir pritarti 2019 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 1. 2019 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2019 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 553.510 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 167.792 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytinasis pelnas iš viso 721.302 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 8.390 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  712.912 EUR.

 1. Dėl AB „Linas“ Kolegialių organų ir vadovų atlygio politikos tvirtinimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti AB “Linas” kolegialių organų ir vadovų atlygio politiką (pridedama)

Atlygio politika 2019 (projektas)

 1. Dėl audito paslaugų teikimo termino pratęsimo

Sprendimo projektas:

 1. Pratęsti audito paslaugų teikimo laikotarpį su šios paslaugos teikėja UAB „AUDITO SPRENDIMAI“.
 2. Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti atlyginimą audito įmonei už atliktą darbą.
 3. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti sutartį su audito įmone.

2019 METŲ KONSOLIDUOTAS METINIS
PRANEŠIMAS

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35114 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis