Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Balandžio 8 d., penktadienis

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2022 m. balandžio 29 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 1. Auditoriaus išvada apie 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.

Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2021 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

 Auditoriaus ataskaita 

 1. 2021m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2021 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas ir pritarti 2021 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

Metinis pranešimas 2021

Finansinės Ataskaitos 2021 

 Atsakingų asmenų patvirtinimas 2021 

 1. 2021 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti 2021 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 1.451.167 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas  1.060.706 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti 264.429 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;

9) paskirstytinasis pelnas iš viso 2.776.302 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 53.036 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;

15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  2.723.266 EUR.

 

 1. Dėl Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitos tvirtinimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą.

 Atlygio ataskaita 2021

 Išankstinio balsavimo biuletenis LT

 

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

  office@linas.lt +370 45 506100

  S. Kerbedzio str. 23
  LT-35113 Panevezys, Lietuva

  © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis